Czynności notarialne

Czynności notarialne powinny każdorazowo zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem lub pracownikami kancelarii notarialnej, co pozwoli ustalić zakres czynności, która ma być dokonana, rodzaj dokumentów do przedłożenia, a także wysokości opłat, które powinny zostać uiszczone.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając tym samym z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Wszelkie czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają zawsze charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialne notariusz wykonuje na miejscu, wyłącznie w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być również dokonana w innym miejscu (np. w domu Klienta, siedzibie firmy, szpitalu), w przypadku gdy przemawia za tym charakter czynności lub zaistniały szczególne okoliczności.

Wszelkie czynności notarialne wykonuje się wyłącznie w języku polskim. W sytuacji, gdy strona lub strony czynności nie władają biegle językiem polskim, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego w trakcie przeprowadzania czynności – tłumaczenie jej przebiegu oraz dokumentów. Pełna lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z literą ustawy – Prawo o notariacie (art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1997 roku Prawo o notariacie) notariusz wykonuje czynności notarialne takie jak:

  • sporządza akty notarialne, w tym zawierają się umowy (np. sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego, przedwstępne, majątkowe małżeńskie, spółek), oświadczenia (np. o ustanowieniu hipoteki, o poddaniu się egzekucji, o ustanowieniu służebności lub użytkowania), testamenty oraz pełnomocnictwa;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności kopii, odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu);
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Czynności notarialne
Czynności notarialne