Dokumenty

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego

dokumenty notariusz szczecin
Stare dokumenty notarialne

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających/darujących, obdarowanych ,
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania działki,
 • nr konta bankowego sprzedających,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających/darujących i obdarowanych,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego sprzedających,

3. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu oraz o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego sprzedających.

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament,
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy,
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości, najlepiej – numer księgi wieczystej.

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • nr PESEL zmarłego.

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. rozdzielność majątkowa/intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków.

8. PRZYDATNE INFORMACJE:

Dokumenty z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, tj. że podatek od spadków i darowizn został uiszczony; nie należał się lub nastąpiło przedawnienie – są wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia (w tym zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, zachowku) darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

W przypadku gdy notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, iż nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia, wówczas zażąda takiego zaświadczenia. Zaświadczenie (dokumenty) z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.