Opłaty

Za wszelkie wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (opłaty notarialne zwane również taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Poza taksą notarialną (opłaty notarialne) notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

  1. podatek od czynności cywilnoprawnych
  2. podatek od spadków i darowizn
  3. opłata sądowa

Odnośnie podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy ciąży:
1) w przypadku umowy sprzedaży – na kupującym,
2) w przypadku umowy zamiany – na stronach czynności,
3) w przypadku umowy darowizny – na obdarowanym,
5) przy umowie o dział spadku bądź o zniesienie współwłasności – na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności,
6) w przypadku ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności – na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności,
8) przy ustanawianiu hipoteki – na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki.

Odnośnie opłaty sądowej – gdy dla nieruchomości która jest przedmiotem aktu notarialnego prowadzona jest księga wieczysta, notariusz zobowiązany jest zawrzeć w umowie wniosek do sądu o dokonanie zmiany wpisów w księdze wieczystej. Za zmianę tychże pobierana jest przez notariusza opłata sądowa.

Zebrane opłaty notarialne i podatki przekazywane są następnie na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Łączna wysokość opłat jaką strona czynności (najczęściej płacącym jest strona nabywająca) zapłaci u notariusza zależna jest od wartości rynkowej przedmiotu czynności notarialnej czyli np. ceny sprzedaży, wartości darowizny; wyjątek stanowią tu czynności dla których określone są – w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości – stałe stawki opłat. Wartość rynkowa nieruchomości ustalana jest najczęściej przez stronę zbywającą przy czym nie ma konieczności sporządzenia operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości) przez rzeczoznawcę majątkowego, by podać rynkową cenę zbywanej nieruchomości.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za konkretne czynności notarialne prosimy o kontakt osobisty, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawie czynności i opłat notarialnych jest nieodpłatne.